Menteri-Menteri Kabinet 2010-2015

Welcome to My Blog Library

BANDAR SERI BEGAWAN, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengumumkan mengenai rombakan keahlian Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet Negara Brunei Darusssalam dan pelantikan-pelantikan baru. baginda menekankan bahawa pelantikan itu adalah bagi tempoh lima tahun iaitu 2010-2015 dengan bermula pada 29 Mei 2010.


FLOWER

New (animated).gif
SENARAI MENTERI-MENTERI KABINET

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin WaddaulahIbni Al-Marhum Sultan Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sebagai PERDANA MENTERI, MENTERI PERTAHANAN DAN MENTERI KEWANGAN

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, sebagai MENTERI KANAN DI JABATAN PERDANA MENTERI
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, sebagai MENTERI HAL EHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, sebagai MENTERI PENDIDIKAN


Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Adanan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato  Seri Setia Awang Haji Mohd Yusof, sebagai MENTERI KESIHATAN

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, sebagai MENTERI PEMBANGUNAN

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Abdullah bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar,sebagai MENTERI PERHUBUNGAN

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Utama Dato Seri Setia Awang Haji Yahya bin Begawan Mudim Dato Paduka Haji Bakar, sebagai MENTERI PERINDUSTIRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Laila Seti Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Ibrahim, sebagai MENTERI KEWANGAN II DI JABATAN PERDANA MENTERI

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng, sebagai MENTERI HALEHWAL LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN II (KEDUA)

Yang Berhormat Pehin Datu Singamanteri Kolonel (Bersara) Dato Seri Setia Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar, sebagai MENTERI TENAGA (MINISTER OF ENERGY) DI JABATAN PERDANA MENTERI


Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman, sebagai MENTERI HAL EHWAL UGAMA

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman, sebagai MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Paduka Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, sebagai  MENTERI KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

Yang Mulia Dato Paduka Awang Hj Abd Wahab bin Juned, sebagai  TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Mustappha bin Haji Sirat, sebagai TIMBALAN  MENTERI PERTAHANAN

Yang Mulia Awang Haji Bahrin bin Abdullah sebagai TIMBALAN MENTERI KEWANGAN

Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Yusoff bin Haji Ismai,sebagai TIMBALAN MENTERI PENDIDIKAN

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Ali bin Haji Apong, sebagai TIMBALAN MENTERI PEMBANGUNAN

Yang Mulia Dato Paduka Awang Haji Ali bin Haji Apong, sebagai TIMBALAN MENTERI PEMBANGUNAN

Yang Dimuliakan Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral  (Bersara  Dato  Paduka  Seri  Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof, sebagai TIMBALAN MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI

Yang Mulia Datin Hajah Adina binti Othman sebagai TIMBALAN MENTERI KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN

Thank you for your attention