Permasyhuran Brunei Merdeka 1984

Brunei mengambil alih semula tanggungjawab antarabangsa sepenuhnya sebagai sebuah negara yang berdaulat pada 1 Januari 1984 dalam keadaan aman damai dan makmur. Peristiwa itu ditandai dengan pemasyhuran kemerdekaan pada tengah malam menjelang tarikh tersebut.  Brunei dalam permasyhuran kemerdekaannya pada 1 Januari 1984 telah disebut sebagai sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang Merdeka, berdaulat dan Demokratik.  Pemasyhuran itulah instrument penting disisi undang‐undang yang menandakan ‘peralihan kuasa’ dari United Kingdom of Great Britain kepada Negara Brunei Darussalam yang dinamakan ‘pengambilan‐alih semula tanggungjawab antarabangsa sepenuhnya’.  Pemasyhuran Hari Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984 diistiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan laungan  takbir sebanyak tiga kali oleh Al Marhum Kebawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Paduka Seri Begawan Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien disahut oleh rakyat Brunei Darussalam.
 Ucapan Permasyhuran Brunei Merdeka 1984