HAFI AL-TAKHARRUJ PERTAMA UNISSA

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah  selaku Canselor Universitsi Islam Sultan Sharif Ali telah di anugrahkan Ijazah Kehormat Doktor syari'ah dan Undang-Undang pada 3hb November 2011 sempena Hafi Al-Takharruj Pertama UNISSA.Baginda Sultan berkenan menyempurnakan istiadat perisytiharan Pro Canselor UNISSA kepada Duli Pengiran Muda MahkotaDalam majlis Hafi Al-Takharruj Pertama Universiti Islam Sultan Sharif Ali ini, seramai 147 graduan telah menerima ijazah meraka masing-masing dalam bidang phd, master, sarjana muda dan diploma.
Sebahagian para graduan bergambar sama dengan Kebawah Duli Baginda Sultan dan teman-teman


Thank you for your attention